waiting
SỞ LĐTBXH, BQL KHU CN CẤP
Đối tượng: (theo NĐ 152/2020/NĐ-CP)
 • Doanh nghiệp.
 • Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu.
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân.
CỤC VIỆC LÀM - BỘ LĐTBXH CẤP
Đối tượng: (theo NĐ 152/2020/NĐ-CP)
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
CỤC VIỆC LÀM - BỘ LĐTBXH CẤP
Đối tượng: (NĐ 87/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại NĐ 27/2020/NĐ-CP)
 • Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
 • Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
 • Các cơ quan, tổ chức sử dụng đối tượng quy định ở trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan